Rāingān kānwičhai rư̄ang kānwikhro̜ tonthun læ phontō̜pthǣn čhāk kānlongthun plūk klūai hō̜m nai Čhangwat ʻAyutthayā