Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.