Krō̜p nayōbāi thitthāng læ nǣothāng kānphatthanā khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin Čhangwat Surin Phō̜. Sō̜. 2548 - Phō̜. Sō̜. 2552