Quy định điều chỉnh các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài.