Quy định mới về trình tự, thủ tục, xử lý tài sản đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.