Anaṭomyah shel lev shalem : and אנטומיה של לב שלם :