Rāichư̄ phūphān kānʻoprom khrōngkān phatthanā bukkhalākō̜n thō̜ngthin (chūang dūan Makarākhom - Mīnākhom 2547) dōi Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī