Rāingān wičhai rūang kānwāngphǣn læ kānbō̜rihān ngoppramān khō̜ng ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin khēt phư̄nthī 10 prac̄ham pī ngoppramān 2549