Sarup phon bư̄angton kānčhattham khō̜mūn sathiti phư̄a kānphatthanā ʻŌ̜Bō̜Tō̜ Phō̜. Sō̜. 2547 phāitāi khrō̜ngkān čhattham rabop khō̜mūn sathiti radap thō̜ngthin