Musulʹmanstvo v istorii i kulʹture narodov Rossii :