Zhongguo dang dai wen xue shi, 1949-1999 / and 中国当代文学史, 1949-1999 /