Kokinteki hyōgen no seiritsu to tenkai / and 古今的表現の成立と展開 /