Redaktirovanie opiseĭ arkhivnykh fondov Sovetskogo perioda :