Zhongguo jin xian dai shi lun wen ji / and 中国近现代史论文集 /