Saphāp kānlīang wūa khō̜ng mūbān rō̜p khēt raksā phan satpā Phū Khīeo

Werkzeuge