Xin jun shi ge ming yu gao ji shu zhan zheng / and 新军事革命与高技术战爭 /