Zhongguo fu nü tong ji zi liao, 1949-1989 / and 中国妇女统计资料, 1949-1989 /