Phương pháp khuyến nông có sự tham gia của người dân :

Hulpmiddelen