Một số khuyến nghị về xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), sổ tay công tác kiểm sát hình sự tại Việt Nam :

Hulpmiddelen