Quy định mới vè̂ chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Hulpmiddelen