Luật đà̂u tư chung và luật doanh nghiệp thó̂ng nhá̂t của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (có hiệu lực từ 1/7/2006) :

Hulpmiddelen