Khrōngkān phonsamrit khō̜ng kānphatthanā kai phư̄nmư̄ang samrap kasēttrakō̜n nai chonnabot khō̜ng Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a