Zhongguo shen hua de si wei jie gou = and 中国神话的思维结构 =