Zhongguo she hui zhu yi shi chang jing ji yan jiu / and 中国社会主义市场经济研究 /