Khrōngkān wičhai rư̄ang withī chīwit phūkhon læ phư̄nthī chumnam