Bǣp sanœ̄ khō̜mūn prawat læ phonngān sinlapin dīdēn thāng watthanatham Sākhā Thatsanasin, Čhangwat Nō̜ng Khāi, Nāi Chalœ̄oemsak Thammarư̄angrit